TRENDY PARTY

Privacyverklaring Hof ter Velden – Trendy Party

Trendy party - betaalbaar feesten bij Hof Ter Velden

Huidige Privacyverklaring heeft betrekking op alle persoonsgegevens die worden verwerkt door BVBA Hof ter Velden, met maatschappelijke zetel te 9200 Dendermonde, Geerstraat 84.

Een persoonsgegeven is iedere informatie betreffende een geïdentificeerd of identificeerbaar natuurlijk persoon. Dit zijn dus alle gegevens die tot uw persoon te herleiden zijn. Met verwerken wordt een geheel van bewerkingen bedoelt o.a. verzamelen, ordenen, structureren, opslaan, raadplegen, …

Hof ter Velden streeft er naar om uw persoonsgegevens op een wettelijke, eerlijke en transparante manier te verwerken.

In deze Privacyverklaring leggen wij uit welke informatie wij over u verzamelen, waar wij die informatie voor gebruiken en aan wie wij deze informatie doorgeven. Tevens vindt u in de Privacyverklaring terug welke rechten u heeft en hoe u deze kunt uitoefenen.

1. Van wie verwerken wij persoonsgegevens?

Hof ter Velden verwerkt persoonsgegevens van natuurlijke personen met wie wij een rechtstreekse of onrechtstreekse relatie hebben, gehad hebben of in de toekomst wensen te hebben. 
Het gaat dus zowel om gegevens van onze huidige klanten, leveranciers, opdrachtgevers en werknemers, als over potentiële klanten en potentiële werknemers.

2. Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

Hof ter Velden verzamelt en verwerkt persoonsgegevens voor volgende doeleinden:

Leveren van onze diensten aan klanten

Wij verwerken persoonsgegevens om de gevraagde diensten te kunnen leveren. 

Zo verzamelen wij in ieder geval de naam, het adres, de woonplaats, het telefoonnummer en het e-mailadres van onze klanten. Om op maat te kunnen werken, verzamelen wij van onze klanten ook persoonlijke kenmerken en voorkeuren (bijvoorbeeld leeftijd, geslacht, voorkeuren m.b.t. voeding, favoriete kleuren, …) en sociaal-demografische gegevens (bijvoorbeeld de gezinssituatie).

De soorten persoonsgegevens die wij verzamelen kunnen verschillen naargelang de diensten die wij aan onze klant leveren. Zo verwerken wij bijvoorbeeld ook persoonsgegevens (o.a. contactgegevens) m.b.t. familieleden, vrienden, kennissen, collega’s van een klant tijdens het organiseren van feesten op maat.

Deze verwerking van persoonsgegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van onze overeenkomst met onze klant.

Financiële administratie

Hof ter Velden verwerkt persoonsgegevens teneinde zijn eigen boekhouding en facturatie te kunnen onderhouden. Het gaat hier om identificatiegegevens en factuurgegevens. 

Deze verwerking behoort enerzijds tot het gerechtvaardigd belang van Hof ter Velden, met name de mogelijkheid om haar administratie bij te houden en betaling te bekomen van de door haar geleverde diensten, en anderzijds rust er een wettelijke verplichting op Hof ter Velden om haar boekhouding te voeren. 

Onderhouden van de klantenrelatie

Hof ter Velden verwerkt persoonsgegevens voor het uitsturen van mails voor onze producten en diensten waarvan wij denken dat zij voor u van belang kunnen zijn. 

Het versturen van mails naar onze klanten behoort tot ons gerechtvaardigd belang en maakt tevens deel uit van onze dienstverlening na verkoop, als gevolg van de overeenkomst met de klant. Het is zowel in uw als in ons belang dat u als klant op de hoogte wordt gehouden van onze activiteiten en nieuwe diensten.

Samenwerking met derden

Als wij samenwerken met derden (o.a. leveranciers),verwerken wij in ieder geval de naam, het adres, het telefoonnummer, het e-mailadres, het ondernemingsnummer en het bankrekeningnummer.

Deze verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst tussen ons en de derde.

Rekruteringsdoeleinden

Hof ter Velden verwerkt persoonsgegevens met het oog op rekrutering van nieuwe werknemers.
Deze verwerking vindt haar rechtsgrond in enerzijds de toestemming van de kandidaat-werknemer en anderzijds ons gerechtvaardigd belang om de geschikte kandidaat voor een positie aan te werven.

Beveiliging

Wanneer u onze gebouwen betreedt dan kan u worden gefilmd. Deze camerabeelden dienen louter ter beveiliging van onze site.

Het behoort tot ons gerechtvaardigd belang om deze gegevens te verwerken in het kader van de beveiliging van onze infrastructuur, onze werknemers en onze klanten.

Direct marketing

Mits uw toestemming verzamelen wij uw contactgegevens met het oog op het versturen van nieuwsbrieven, informatie met betrekking tot activiteiten en andere zaken die u kunnen aanbelangen. 

3. Met wie delen wij uw persoonsgegevens?

Uw gegevens worden in geen geval voor commerciële doeleinden gedeeld met derden.

Uw persoonsgegevens binnen Hof ter Velden

Binnen Hof ter Velden springen wij zeer zorgvuldig om met uw persoonsgegevens en delen wij alleen de gegevens die nodig zijn om u de beste dienstverlening te bieden. 

Hof ter Velden heeft maatregelen getroffen om te waarborgen dat persoonsgegevens die binnen haar onderneming worden uitgewisseld of gedeeld, beschermd zijn. 

Uw persoonsgegevens buiten Hof ter Velden

Hof ter Velden werkt samen met derden, aan wie wij niet wettelijk verplicht zijn om persoonsgegevens door te geven, maar op wie wij voor de diensten die wij verlenen soms beroep doen.

Het gaat om derden die ons helpen bij:

  • het ontwerp en onderhoud van onze internettools en applicaties;
  • het beheer van onze servers;
  • het uitbreiden of optimaliseren van onze diensten;
  • het invorderen van openstaande facturen.

Van onze partners verlangen wij dat ze voldoen aan de Privacywet en de GDPR (AVG, Algemene Verordening Gegevensbescherming). Ze moeten voorzichtig omgaan met de hen door Hof ter Velden verstrekte persoonsgegevens en het is hen verboden om deze gegevens ergens anders voor te gebruiken dan waarvoor ze met hen zijn gedeeld.

Soms zijn wij ook wettelijk verplicht om uw persoonsgegevens te delen met externe partijen, met name aan volgende derden:

  • publieke autoriteiten en regelgevende instanties wanneer er een wettelijke verplichting bestaat om klantengegevens mee te delen of bekend te maken;
  • gerechtelijke of onderzoeksinstanties, zoals politie, openbaar ministerie…

Op onze website, of in samenhang daarmee, maken wij gebruik van sociale media toepassingen. Wij willen er u op wijzen dat alle persoonsgegevens die u meedeelt aan deze sociale media toepassingen kunnen worden gelezen, verzameld en gebruikt door andere gebruikers van deze toepassingen. Hof ter Velden heeft weinig of geen controle over deze andere gebruikers en kan daarom niet garanderen dat alle sociale media toepassingen deze Privacyverklaring naleven.

4. Hoe beveiligen wij uw persoonsgegevens?

Hof ter Velden heeft diverse beveiligingsmaatregelen ontwikkeld zodat uw persoonsgegevens veilig, correct en up-to-date gehouden worden. Specifiek trachten wij ongeautoriseerde toegang tot of ongeautoriseerde aanpassing, openbaarmaking of vernietiging van persoonsgegevens die in ons bezit zijn te vermijden. 

5. Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

Wij houden uw persoonsgegevens niet langer bij dan noodzakelijk voor de uitoefening van onze activiteiten en het verlenen van onze diensten, tenzij wij omwille van een wettelijke verplichting uw persoonsgegevens langer dienen bij te houden of omdat de periode waarbinnen een rechtsvordering kan worden ingesteld nog loopt.

Uw klantendossier wordt in elk geval niet langer bijgehouden dan tot 10 jaar na het beëindigen van onze klantenrelatie.

6. Welke rechten heeft u?

U beschikt over diverse rechten aangaande de persoonsgegevens die wij van u verwerken, ze worden hieronder opgesomd en besproken.

Indien u (één van) deze rechten wenst uit te oefenen, dan kunt u zich richten tot info@hof-ter-velden.be.

Het recht op inzage:

U beschikt over het recht om bevestiging te krijgen dat wij persoonsgegevens over u verwerken en om kosteloos een kopie te vragen van de persoonsgegevens die wij over u bewaren. 

Het recht op verbetering:

U heeft het recht om te vragen dat wij de persoonsgegevens die wij over u hebben bijwerken of dat we eventuele foutieve persoonsgegevens corrigeren of aanvullen. 

Het recht op verwijdering en beperking:

U heeft het recht om ons te verzoeken uw persoonsgegevens te verwijderen. U erkent hierbij dat bij een verzoek tot verwijdering van persoonsgegevens, bepaalde diensten niet geleverd kunnen worden. 

U kan ons ook verzoeken om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken.

Het recht van bezwaar:

U heeft steeds het recht om u te verzetten tegen het gebruik van uw persoonsgegevens. U dient dit verzoek evenwel te motiveren.

U kan zich ook uitdrukkelijk verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing, hiervoor hoeft u geen motivatie op te geven.

Het recht om uw toestemming in te trekken:

U beschikt te allen tijde over het recht om uw toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens in te trekken (op voorwaarde dat de verwerking gebaseerd is op uw toestemming). 

Het recht van overdraagbaarheid:

U beschikt over het  recht om uw persoonsgegevens die door ons worden verwerkt in een gestructureerde, gangbare en leesbare vorm te verkrijgen. Tevens beschikt u over het recht om deze gegevens aan andere verantwoordelijken voor de verwerking te doen overdragen.

Het recht om klacht in te dienen:

U beschikt over het recht om klacht in te dienen bij de Belgische Privacycommissie:

Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer

Drukpersstraat 35

1000 BRUSSEL

Tel. 02/274.48.00

Fax. 02/274.48.35

commission@privacycommission.be

7. Over deze Privacyverklaring

Onze Privacyverklaring kan van tijd tot tijd wijzigen. Alle wijzigingen zullen steeds op deze pagina worden aangegeven.

Indien u nog vragen heeft over ons privacybeleid, kunt u contact opnemen via info@hof-ter-velden.be. De verantwoordelijke van de gegevensverwerking is Lesly Volkaert, zaakvoerder BVBA Hof ter Velden, Geerstraat 84 te 9200 Dendermonde (Baasrode).